Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Zadania

Do zadań Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie należy:

1. prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej oraz organizacyjnej szkół,
z wyodrębnieniem poszczególnych szkół jako jednostek organizacyjnych;
2. koordynowanie i nadzór nad działalnością szkół, dla których gmina Nieporęt pełni funkcję organu prowadzącego;
3. opracowywanie zbiorczych projektów planów, analiz ekonomicznych, sprawozdań i informacji z realizacji zadań z zakresu oświaty;
4. prowadzenie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO);
5. kontrola obowiązku nauki młodzieży w wieku 16 – 18 lat;
6. opracowywanie regulaminów wynagradzania nauczycieli i procedury ich uzgadniania;
7. prowadzenie postępowań egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
8. prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół;
9. prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół lub powierzaniem stanowisk dyrektorów szkół;
10. prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania zawodu pracowników młodocianych;
11. organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków, w których realizują oni obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;
12. prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych oraz nadzór i kontrola nad przekazywaniem im należnych na podstawie przepisów dotacji i ich rozliczaniem;
13. dokonywanie rozliczeń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań własnych gminy z zakresu edukacji publicznej;
14. dokonywanie rozliczeń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami gminy Nieporęt;
15. opracowywanie planów wydatków w zakresie oświaty, w tym przygotowywanie projektu
budżetu w zakresie oświaty oraz opracowywanie harmonogramu wydatków i zapewnienie jego realizacji;
16. inicjowanie i koordynacja działań w zakresie kształtowania i prognozowania polityki oświatowej;
17. współpraca z merytoryczną Komisją Rady Gminy, organem prowadzącym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi oraz innymi placówkami i instytucjami oświatowymi w zakresie związanym z realizacją zadań Zespołu;
18. wykonywanie innych zadań gminy wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
19. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Nieporęt.

Zespół prowadzi obsługę szkół w ramach zatwierdzonego planu finansowego, nie naruszając uprawnień dyrektorów szkół do dysponowania środkami finansowymi określonymi w planach finansowych poszczególnych jednostek.

Zadania komórek organizacyjnych Zespołu zawarte są w Rozdziale IV Regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Sylwia Mielcarz, data: 24.01.2012 r., godz. 12.53
Ostatnia aktualizacja:Sylwia Mielcarz, data: 27.07.2012 r., godz. 09.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.07.2012 r., godz. 09.58Sylwia MielcarzEdycja strony
27.07.2012 r., godz. 09.58Sylwia MielcarzEdycja strony
24.01.2012 r., godz. 12.53Sylwia MielcarzDodanie strony

Strona oglądana: 3403 razy.